Jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia z Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w razie braku środków na spłatę raty kredytu hipotecznego?

Kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości mieszkalnej mogą starać się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców(FWK)

Na czym polega wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców(FWK)?

Kredytobiorca spełniający kryteria może uzyskać wsparcie z środków FWK wysokości do 1500zł na rzecz spłaty raty kredytu ale nie więcej niż wartość raty kredytu. Wsparcie wypłacane jest przez okres maksymalnie 18 miesięcy.
Otrzymana kwota podlega zwrotowi, spłata otrzymanych środków zaczyna się po 2 latach od daty wypłaty ostatniej raty wsparcia.Spłata rozłożona jest na 8 lat.

Otrzymaną pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można potraktować jako formę pożyczki ale co najważniejsze bezpłatnej nieoprocentowanej i niewiążącej się z żadnymi kosztami.
Ponadto zwrot udzielonego dofinansowania może zostać umorzony przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Jakie są kryteria otrzymania wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie może wnioskować każdy z kredytobiorców, jednak łączne wsparcia udzielone dla kredytu nie może przekroczyć 18 miesięcy.
Wsparcie zostaje przyznane jeśli kredytobiorca spełnia jeden z 3 warunków:
1.Posiadanie statusu bezrobotnego*
* wnioskodawcą o wsparcie z FWK jest 1 kredytobiorca, w sytuacji kiedy kredytobiorców jest wielu wystarczy aby 1 z osób spełniała warunki uzyskania wsparcia.
2.Koszt obsługi kredytu przekracza 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy*
* wnioskodawcą o wsparcie z FWK jest 1 kredytobiorca, w sytuacji kiedy kredytobiorców jest wielu wystarczy aby 1 z osób spełniała warunki uzyskania wsparcia.
3. Jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o ratę kredytu mieszkaniowego nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Na 2016r:
-Dla 1 osobowego gospodarstwa 634zł dla 1 osobowego gospodarstwa
-Dla gospodarstwa wieloosobowego 514zł na osobę.

W rozumieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dochód to przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o koszt uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty na rzecz innych osób.

Kryteria warunkujące uzyskanie wsparcia.
• Kredyt został przeznaczony na cele mieszkaniowe, w tym: zakup nieruchomości mieszkalnej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz budowę domu i refinansowanie kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
• Kredyt został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.
• Wnioskodawca nie może być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej lub prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej oraz najemcą lokalu lub domu 1 rodzinnego.
• Wsparcie nie może być przyznane jeśli umowa kredytu została wypowiedziana.
W przypadku kiedy utrata pracy nastąpiła z winy pracownika lub w wyniku wypowiedzenia przez pracownika stosunku pracy wsparcie nie może być przyznane.
W przypadku kiedy kredytobiorca był ubezpieczony z tytułu utraty pracy, wsparcie może zostać wypłacone dopiero po zaprzestaniu wypłacania świadczenia przez ubezpieczyciela.

 

Jak uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Należy podpisać wniosek w banku który obsługuje nasz kredyt hipoteczny wraz załącznikami. W tym celu wszyscy kredytobiorcy powinni stawić się w banku w celu złożenia podpisów w obecności przedstawiciela banku. Do wniosku należy dołączyć załącznik:”
• W przypadku przesłani uzyskania wsparcia dotyczącej statusu bezrobotnego: zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego
• Dokumentów finansowych o ile przesłanka uzyskania wsparcia są kryteria dochodowe. Dokumenty właściwe dla banku tożsame z dokumentacją do wniosku o kredyt hipoteczny.

Zwrot wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Spłata uzyskanego dofinansowania następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty, spłata rozłożona jest na 8 lat w równych i nieoprocentowanych ratach.
Zwrot wsparcia może być umorzony odroczony lub rozłożony na raty przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na wniosek kredytobiorcy. Rada podejmuje decyzje o umorzeniu lub zmianie terminów lub odroczeniu zwrotu wsparcia biorąc pod uwagę sytuacje kredytobiorcy oraz zasób środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kwota umorzonego wsparcia jest zwolniona z podatku dochodowego.
W razie sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, całe otrzymane wsparcie podlega zwrotowi w ciągu 30 dni.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to narzędzie z którego warto skorzystać. Pomimo konieczności zwrotu wsparcia(umorzenie nie jest gwarantowane) warunki jego uzyskania są przejrzyste. Procedura prosta i nieskomplikowana oraz nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów.

Luką w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest możliwości uzyskania dofinansowanie pomimo tego że sytuacja finansowa nie uległa pogorszeniu od momentu uzyskania kredytu, a wsparcie może stanowić dodatkową korzyść majątkową. Dotyczy to sytuacji uzyskania wsparcia przez osoby które posiadają status bezrobotnego a posiadały ten status na moment uzyskania kredytu. Oraz kiedy w kredycie uczestniczy więcej niż 1 gospodarstwo domowe, w 2 gospodarstwie dochód na osobę mógł kwalifikować do uzyskania wsparcia ju na moment uzyskania kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to pomoc z prawdziwego zdarzenia. Jest to pomoc z której ma prawo skorzystać wiele osób które znalazły się w trudnej sytuacji.

Więcej informacji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Domowego